banner

Kompaniýanyň medeniýeti

Mümkinçilik

Hyzmatdaşlyk arkaly has köp mümkinçiliklere ylham berip, adamlara we jemgyýete has uly täsir edip bileris.

Marka düşünjesi

Mümkinçilikleri birleşdiriň, müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlykda bolup, indiki zatlary täzeläň we ylham beriň.

Kompaniýanyň gymmatlyklary

Biz gorkmaýarys
Biz durmaýarys
Biz bilelikde işleýäris

Kompaniýanyň hekaýasy

Bilelikde bilelikde amala aşyrýarys
Adamlar üçin üýtgeşiklik girizip bilýänlere kärhana diýiljekdigine ynanýarys.
20-nji asyrda neýlonyň döremegi adam durmuşyny üýtgetdi.
Poliamid öndürmekden başlap, himiki süýüm önümçiligine çenli, adamlara we senagat jemgyýetine hakyky we oňyn üýtgeşmeler girizmek üçin köp işleýäris.
Biz paýhasly we batyr.Senagat zehinlerini, tejribäni we bilimleri ýygnamak.Biz we müşderiler, pudaga ylham bermek, geljegi täzelemek, pudagyň ösüşini öňe sürmek we has uly mümkinçiliklere ýetmek üçin bilelikde işleýäris.
Zehinleri we hünärleri ýygnaýarys, pikirlenmäni höweslendirýäris we müşderiler bilen bilelikde geljegi döredýäris.

Marka ruhy

Berk we batyr
Öňe serediş
Açyň we paýlaşyň

Marka borçnamasy

SyncQuality (Pikiriň hili)
SyncSolution (Pikir çözgüdi)
SyncForward (Öňe pikirleniň)
SyncFuture (Geljegi pikir ediň)

Marka nyşany

Elmydama, ähli ýollar