banner

Neýlon 6 süýüm senagatynyň ösüş ýagdaýy we ugry

Soňky bäş ýylda neýlon 6 senagaty bazary ulanmakda we tehnologiýany ösdürmekde uly üstünlikler gazandy.Mysal üçin, neýlon 6-nyň esasy çig malynyň bökdençligi döwüldi;senagat zynjyrynyň goldaw kuwwaty ýokarlandy;garaşsyz innowasiýalarda üstünlikler gazanyldy;senagat tehnologiýasynyň we enjamlarynyň derejesi ýokarlandy;tehnologiki innowasiýa çaltlaşýar;informatizasiýanyň we senagatlaşmagyň çuňňur integrasiýasy senagatyň kämilleşmegine kömek edýär.Şeýle-de bolsa, ösüşde basgançakly artykmaçlyk, artykmaç üpjünçilik, gowulaşmaly esasy çig malyň hili we önümiň gurluşy optimizasiýa ýaly köp meseleler bar.

Neýlon 6 süýümi joraplarda, krujka içki eşiklerinde, korsetlerde, sport braýynda, toý köýneklerinde, tötänleýin penjeklerde, sport eşiklerinde, tupan eşiklerinde, penjeklerde, çalt guradylýan eşiklerde, gyş eşiklerinde, açyk çadyrlarda, ýatýan haltalarda, gezelenç haltalarynda we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar. ýeňil agramy, aňsat boýamak, ýokary çeýeligi, könelmegine garşylyk, suwa garşylyk we ş.m.

Neýlon 6 süýüminiň ulanylyşyna görä, neýlon 6 önüminde meşhur estetiki tagamy we sarp ediş düşünjesini özünde jemleýän orta we ýokary derejeli sarp ediş harytlary bolan moda önümleriniň esasy elementleri bar.

Halkara ösen tehnologiýa we enjamlar, ýokary hilli neýlon 6 seriýaly önüm öndürmek üçin enjam enjamlarynyň düýbüni tutýan neýlon 6 önümçilik zynjyryndaky egirme, trikota ,, reaktiw dokamak, çap etmek we boýamak, geýim we beýleki baglanyşyklarda giňden ulanylýar.Birnäçe ýyllyk halkara söwda işleri neýlon 6 öndürijileriniň önümçilik tehnologiýasyny dolandyrmak derejesini we önümiň hilini habardar etdi.

“Nylon 6” öndürijilerinde döredijilik dizaýnyna, goýmany ösdürmäge, markany mahabatlandyrmaga, medeni gurluşyk, senagat zynjyry hyzmatdaşlygyna ýeterlik maýa goýumlary ýaly käbir meseleler bar.Şeýle-de bolsa, senagatyň ösmegi we amaly meýdanlaryň yzygiderli giňelmegi bilen neýlon 6 öndürijileri üçin iş pelsepesini ösdürmek derwaýys meselä öwrüldi.

Geljekde neýlon 6 önümi ýokary derejeli we işleýiş ugrunda ösmeli, bu bolsa sarp edijilere has baý geýim tejribesini getirer.


Iş wagty: Fewral-21-2022