banner

Neýlon 6-nyň esasy goşundylary

Neýlon 6, ýagny poliamid 6, aç-açan süýt-ak kristal polimerdir.Neýlon 6 diliminiň berk berkligi, güýçli aşaga garşylygy, ýagyň garşylygy, şok garşylygy we ş.m. aýratynlyklary bar, ýokary mehaniki güýji we ýylylyga garşylygy, gowy täsir güýji, ýokary eriş nokady, gowy galyplaýyş we gaýtadan işlemek we suwuň ýokary siňdirilmegi.Suwuň doýmagy 11% töweregi.Kükürt kislotasy fenollarynda ýa-da formik kislotada erär.Güýçlendirmek temperaturasy -20 ℃ ~ -30 is.

Neýlon 6 dilimleri giňden ulanylýar.Ulanylyşyna görä, süýüm derejesine, in engineeringenerçilik plastmassa derejesine, uzaldylan film derejesine we neýlon kompozit materiallara bölünip bilner.Dürli önümlerde öndürilýär.Bütin dünýäde neýlon 6 dilimiň 55% -den gowragy dürli raýat we senagat süýümlerini öndürmek üçin ulanylýar.Dilimleriň takmynan 45% -i awtoulag, elektron we elektrik, demir ýol we gaplaýyş materiallarynda ulanylýar.Aziýa-Pacificuwaş ummany sebitinde neýlon 6 dilim esasan süýümli önüm öndürmek üçin ulanylýar.In engineeringenerçilik plastmassalaryny we membranany öndürmek üçin ulanylýan neýlon 6-nyň paýy gaty az.

Neýlon 6 filament, içerki filamente we senagat filamentine bölünip bilýän neýlon süýüminiň iň möhüm görnüşidir.Içerki filament önümçiligi umumy önümiň 60% -den gowragyny düzýär.Içerki filament esasan içki eşik, köýnek, jorap we beýleki dokma we egin-eşik önümlerini öndürmek üçin ulanylýar, senagat filamenti esasan diagonaly teker ýasamak üçin ulanylýan şnur matasyny öndürmek üçin ulanylýar.Soňky ýyllarda diagonaly tekerleriň bazardaky paýynyň azalmagy bilen bu ugurda neýlon 6-yň sarp edilmegi geljekde gowulaşmak kyn bolar, şonuň üçin sarp ediş esasan raýat filamentinde bolar.

In engineeringenerçilik plastmassalary barada aýdylanda bolsa, umumy öndürijilikde neýlon 6-nyň ajaýyp artykmaçlyklary ýok.Köp alternatiw önümler bar.Şonuň üçin in engineeringenerçilik plastmassa pudagynda neýlon 6 dilimiň umumy ulanylyş mukdary we paýy hemişe gaty az.Geljekde bu ugurda bazar sarp edişine garaşmakda uly üstünlik gazanmak kyn.

Neýlon 6 dilim filmi ähli gaplamalarda ulanylyp bilner.Neýlon birleşýän materiallar, şol sanda täsire çydamly neýlon, güýçlendirilen ýokary temperatura çydamly neýlon we ş.m. güýçlendirilen ýokary temperatura çydamly neýlondan ýasalan täsir burawlary, gazonlar ýaly ýörite talaplar bilen enjamlary ýasamak üçin ulanylýar.


Iş wagty: Fewral-21-2022