banner

Adaty boýalan filament bilen deňeşdirilende, neýlon 6 süýüminiň artykmaçlyklary näme?

Häzirki wagtda ýaşyl we daşky gurşawa zyýanly mata önümi henizem meşhur ösüş tendensiýasy bolup durýar.Daşky gurşawa arassa reňkli neýlon 6 süýüm reňkli çig maldan (masterbatch ýaly) egirilýär.Süýümiň artykmaçlyklary ýokary reňk çaltlygy, açyk reňk, birmeňzeş boýamak we ş.m.Reňkleýjiniň daşky gurşawa zyýanly we zäherli däldigi sebäpli, çal matany boýamak üçin boýagyň içine salmagyň zerurlygy ýok, galyndy suw ep-esli azalýar.Şonuň üçin önümçilik prosesi ekologiýa taýdan arassa.

Adaty boýalan filament bilen deňeşdirilende neýlon 6 süýüminiň käbir artykmaçlyklary bar.

1. Ilki bilen, egirme wagtynda reňkli POY, FDY, DTY we ACY filamentlerine reňkli ussatlyk goşulýar, bu boýagdan soňky we gutarnykly prosesi gönüden-göni ýok edýär we çykdajylary ep-esli azaldar.

2. Reňkleri we filamentleri birleşdirýän neýlon 6 süýüminiň önümçilik prosesinde dop reňklemek tehnologiýasy kabul edilýär.Gün şöhlesine we ýuwulmagyna reňk çaltlygy ortaça standartdan has ýokary.

3. colorokary tehnologiýa gatnaşygy bolan reňk ussatlygy we doly hromatografiýa sebäpli neýlon 6 süýümi reňklere baý we boýag sebäpli dörän reňk tapawudynyň öňüni alyp biler.

4. Neýlon 6 süýüminiň dokumasy köp.Iň ösen önümçilik enjamlary sebäpli, filament simmetrik, doly, tekiz we amatlydyr.

5. Neýlon 6 süýümi ýaşyl we daşky gurşawa arassa.Lagymyň çykarylyşy agyr metallar, zäherli boýaglar we metanol bolmazdan önümçilik prosesinde ýok edilýär.Ekologiki dokma önümçiliginiň halkara talaplaryna laýyk gelýän daşky gurşaw üçin amatly dokma materialy.


Iş wagty: Fewral-21-2022