banner

ýokary hilli FD / SD / BR neýlon 6 fdy / dty / poy ýüplük bilen boýalan poliamid ýüplük

Gysga düşündiriş:

Reňkleýji, erişden soň reňkli süýümi emele getirmek üçin önümçilik prosesinde dop boýag tehnologiýasy arkaly eritme bilen gowy garylýar.Boýag bilen boýalan ýüplük, ekologiýa taýdan arassa ýüplük hasaplanýar.Trikota / / dokamakdan soň boýamak prosesi zerur däl.Bu suwy we energiýany tygşytlamaga, boýag hapalanmagynyň öňüni almaga we CO2 zyňyndylaryny azaltmaga kömek edýär.

Boýag bilen boýalan ýüplügiň manysy näme?Bu ekologiýa taýdan arassa, täsirli we energiýa tygşytlaýan çig mal we boýag işinde täzelik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Boýalan Naýlon 6 aýratynlyklary

Dokandan soň ölmek hökman däl.Lagym akymy ýok, suwy we energiýany tygşytlaň.
Colorokary reňk çaltlygy we deňligi, partiýalaryň arasynda reňk tapawudy ýok.
Ondan soňky prosesiň netijeliligi ýokarlandy, az uglerod aýak yzy we energiýa tygşytlanyldy.
Taşlanan deňiz balyklaryndan kollagen, derä ýakymly we amatly Nylon6-Kollagen taýýarlamak üçin çykarylýar.

• Antibakterial, dezodorant, salkyn duýgy we çyglylygy ýuwmak funksiýalaryny birleşdirýär we çydamly ýerine ýetirijiligine eýe;
• Deňiz balyklaryndan kollagen, mallardan, goýunlardan we towuklardan alnan kollagenlere garanyňda adam bedeni bilen has laýyk gelýär, şonuň üçin allergiki täsirlerden gorkmagyň zerurlygy ýok.
• Taşlanan deňiz balyk terezisi bilen ýasalan galyndylary gaýtadan işleýär we ekologiýa taýdan arassa we az uglerodly.

dope-dyed

Boýalan Naýlon 6 Dope önümçilik aralygy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Görnüşi Ossalpyldawuk Aýratynlyklary
 

FDY Dope boýalan ýüplük

 

FD 40D / 12F , 20D / 12F , 140D / 136F
SD 210D / 48F , 140D / 48F , 20D / 01F
DTY Dope boýalan ýüplük SD 40D / 12F , 68D / 24F , 70D / 24F
TBR 40D / 24F , 70D / 48F
HOY Dope boýalan ýüplük SD 120D / 48F , 100D / 48F

NYLON-yň BAŞGA BELLIKLERI 6 DOPE DYED

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)

Funksiýa Milli standart talaplar Haryt görkezijisi (ýuwmazdan ozal) Haryt görkezijisi (50 gezek ýuwlandan soň)
Sowuklama qmax> 0.15 J / (cm2 • s), agny,

kontaktda wagtlaýyn salkyn duýgy bar

qmax> 0.20 J / (cm2 • s) qmax2 = 0.19 J / (cm2 • s)
Bakteriýa garşy öndürijilik Stafilokokk aureusy 70%

Escherichia coliN≥70%

Candida albicans ≥60%

Stafilokokk aureusy> 99% Escherichia coli> 99%

Candida albicans> 99%

Stafilokokk aureusy = 99%

Escherichia coli = 92%

Candida albicans = 91%

Deodorizasiýa öndürijiligi   Dezodorizasiýa öndürijilik-sirke kislotasynyň kesgitlenmegi 96,7% Dezodorizasiýa öndürijilik-sirke kislotasynyň kesgitlenmegi 95,7%

  • Öňki:
  • Indiki: