banner

Sorag-jogap

Önümiň bahasyny nädip alyp bilerin?

Bahasy ylalaşylýar.Sargyt mukdaryna, bukjasyna, konusyň agramyna we ş.m. baglylykda üýtgeýär. Derňew geçireniňizde, maglumatyň esasanam konusyň agramynyň zerurlygy barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Harytlaryňyzyň sargydynyň iň az mukdary näçe?

MOQ 1 * 20GP.Müşderi sargyt goýmazdan ozal synag üçin nusgalary iberip bileris.

Nusga mugt bolarmy?

Az mukdarda (≤10kg) nusga mugt, ýöne ýük bahasyny müşderi çeker.

şlýapa töleg möhletimi?

Adatça 100% TT öňünden ýa-da ilkinji hyzmatdaşlyk üçin LC göz öňünde tutulýar.Beýleki töleg şertleri aşakdaky sargytlar üçin ylalaşylýar.

Yarüplük önümi näçe wagtlap dowam edip biler?

Adaty ýüplük önümlerimiz, güneşli gurak, salkyn ýerde gowy saklansa, kabul edilen ýokary hilli ýaglaýjy serişdäniň kömegi bilen iň köp 18 aý dowam edip biler.Şeýle-de bolsa, şol bir partiýanyň önümleriniň durnukly hilini üpjün etmek üçin 3 aýyň içinde ulanylmagyny maslahat berýäris.