banner

Jemgyýetçilik jogapkärçiligi

Jemgyýetçilik abadançylygynyň ösüşi

Hytaýyň ösüş gaznasynyň agzasy hökmünde BBS, 2016-njy ýyldan bäri Highsun gaznasy, Fujian gaznasynyň öňdebaryjy kärhanasynyň güýji bilen Hytaýda binýady ösdürmäge we jemgyýetçilik abadançylygyna işjeň gatnaşmaga başlady.Jemgyýetçilik işgärlerini taýýarlamakda, gurama gurmakda we beýleki ugurlarda, Highsun welaýatda we hatda tutuş ýurtda jemgyýetçilik abadançylygynyň ösmegine we jemgyýetiň hal-ýagdaýynyň oňyn energiýasyny ösdürmäge gönükdirilen köp sanly taslamany goldamak üçin köp fondlar bilen hyzmatdaşlyk etdi.

development-of-public-welfare-industry
targeted-poverty-alleviation

Maksatly garyplygy ýok etmek

Garyplyga garşy göreşde ýeňiş gazanmak we ýurda ähli tarapdan ortaça gülläp ösýän jemgyýetiň gurluşygyny tamamlamaga kömek etmek üçin Highsun gaznasy artykmaçlyklaryny doly oýnaýar, garyplygy maksatly ýok etmeklige işjeň gatnaşýar we ulanylýan jemgyýetçilik abadançylygy üçin haýyr-sahawat edýär. garyplygy azaltmagy durnuklaşdyrmak, obanyň köpçülikleýin ykdysadyýetini güýçlendirmek we jemgyýetdäki garyp toparlara kömek etmek.

highsun-responsibility

“Highsun” jemgyýetçilik işjeňligi

highsuun-social-responsibility

“Highsuun” sosial jogapkärçilik

highsun-social-activity

“Highsun” jemgyýetçilik işi

3-3

Highsun mekdebiniň işi

highsun-interchange-activity

“Highsun” alyş-çalyş işi