banner

Funksiýa neýlon 6 ýüplükUmumy: Funksiýa neýlon 6 ýüplük, esasy spesifikasiýalaryna goşmaça bakteriýa garşy, çybynlara garşy, gaýtadan işlenen, ýokary berkligi we germaniý ionlary ýaly beýleki gymmatlyklary bolan ýüplüklere degişlidir.

Matanyň funksional talaplaryna laýyklykda ony bölmek bolar: adam bedenini goramak seriýasy, rahatlygy gowulaşdyrmak seriýasy, daşky gurşawy dikeltmek we ýokary öndürijilik seriýasy.

Programma: Bu işleýän ýüplükleriň aýratynlyklaryna esaslanyp, içki eşiklerde, joraplarda, elliklerde, düşeklerde, lukmançylyk we saglygy goraýyş önümlerinde, açyk eşik, sport eşikleri, aýakgap we şlýapalar, öý dokma önümleri, harby enjamlar we ýokary derejeli senagatda giňden ulanylýar. mata.