banner

Senagat maglumatlary

 • Neýlon 6-nyň esasy goşundylary

  Neýlon 6, ýagny poliamid 6, aç-açan süýt-ak kristal polimerdir.Neýlon 6 diliminiň berk berkligi, güýçli aşaga garşylygy, ýag garşylygy, şok garşylygy we ş.m. aýratynlyklary bar, ýokary mehaniki güýji we ýylylyga garşylygy, gowy täsir güýji, ýokary ereýän p ...
  Koprak oka
 • Poliamid 6 ýüplügiň suwsuz reňkleýiş prosesi

  Indi daşky gurşawy goramaga edilýän basyş artýar.Neýlon filamentleri has arassa önümçilige kömek edýär we suwsyz reňklemek prosesi barha köp adamyň ünsüni özüne çekdi.Aşakda suwsyz reňklemek prosesi barada käbir degişli maglumatlar bar.1. Neýlonyň suwuk reňk prosesi 6 ...
  Koprak oka
 • Näme üçin tomusda Naýlon 6 mata meşhur?

  Springazyň başynda, egin-eşik matasy fabrigi üçin tomusky eşik öndürmek meýilnamasyny düzmegiň wagty geldi.Siziň ýaly görmegeý ýigitler we gözellikler näme üçin köp adamyň tomusda köýnek, futbolka, hatda poliamid 6 ýüplükden jinsini geýmegi halaýandyklaryny bilýärsiňizmi, bu ylmy we paýhasly.Biz wi ...
  Koprak oka
 • Neýlon 6 gara ýüpek eşikleri häzirki zaman adamlarynda has meşhur

  Her kimiň öz halaýan güýmenjesi bar.Döwrebap köçede eşigi beýlekisi bilen düýbünden meňzeş iki zenany tapmak kyn, ýöne gara eşikler, esasanam penjekler, aşaky penjekler, açyk penjekler, polimerleşdirilen neýlon 6 gara ýüpek mata bilen ýasalan tötänleýin balak .. .
  Koprak oka
 • Kristallyk neýlon 6 sahypanyň häsiýetlerine nähili täsir edýär?

  Neýlon 6 çipiniň kristallygy egirme üçin berk gözegçilikde saklanmalydyr we müşderiniň islegine görä düzülip bilner.Kristallygyň öndürijiligiň bäş tarapyna gönüden-göni täsir edýändigine ynanýarys.1. Neýlon 6-yň mehaniki aýratynlyklary artmak bilen täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Poliamid 6 FDY matanyň öndürijilik artykmaçlyklary we dört hyzmat ediş nokady

  Poliamid filament FDY bilen dokalan mata ýokary güýçlilik, aşgazana garşylygy gowy we geýmek üçin amatly.Trikota fabric mata broşkaly düşek örtüklerini, aşaky penjekleri, çadyrlary we zontikleri gaýtadan işlemek üçin amatly materialdyr.Dokalan matalar şifon we beýleki eşikleri gaýtadan işlemek üçin gowy saýlawdyr.Şeýle ...
  Koprak oka
 • In-situ Polyamide 6 ýoga tortuň üstünde buz geýýär

  Epidemiýadan soňky döwürde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň ösmegi bilen ýoga geýimleri sport eşikleri pudagynda uly gara at boldy.2020-nji ýylyň üçünji çärýeginden bäri çalt ösüş 50% -den gowrak boldy.2021-nji ýylyň ýazynda we tomsunda ýoga geýmäge bolan höwes dowam edýär.Biziň ýerimizdäki poli ...
  Koprak oka
 • Trikota N neýlon 6 mata üçin gowy habar

  Trikota ne neýlon 6 mata, adatça tegelek trikota machine enjamynda dokalan neýlon 6 inçe inkär ediji filamentleri ulanýar.Enjam esasan 32 iňňe / sm.Trikota fabric matalaryň 40D, 70D we 100D neýlon 6 ýaly dürli aýratynlyklary bar. Çap etmegiň köp görnüşi, baý reňkleri we ussatlygy bar ....
  Koprak oka
 • Haýsy matalar üçin neýlon 6 içindäki gara ýüpek ulanylyp bilner?

  Ⅰ.Içindäki gara ýüpekden neýlon 6 ýüplügiň artykmaçlyklary In-situ polimerlenen merjen gara neýlon 6 dilimli pes aýlawly neýlon 6 ýüplük 1.1D-den aşakda, içindäki gara ýüplük, partiýalaryň arasynda reňk tapawudy ýok.Aýlanmak, ýuwmak garşylygy we günüň reňkiniň çaltlygy (çal şkalasy) ...
  Koprak oka
 • Poliamid 6 ýüplük has meşhurdyr

  Poliamid 6 ýüplügiň döwüji güýji ýüňden 3-4 esse, pagtadan 1-2 esse, viskoz süýüminden takmynan 3 esse ýokarydyr.Mundan başga-da, aşgazana garşylyk pagta garanyňda 10 esse, ýüňden 20 esse we viskoz süýüminden 50 esse köpdür.Ul önümçiligi ...
  Koprak oka
 • Neýlon 6 çipiniň bahasy ýokarlandy

  Geçen aýda Hytaý bazarynda neýlon 6 çip üçin bahanyň bir tapgyry ýokarlandy.Aşaky akym gaty goragly we geçiriş mehanizmi petiklenensoň, ýokarky we aşaky akym dürli şertleri başdan geçirýär.Iň gowusy, ony diňe gurluş bazary hökmünde kabul edip bolar.Th ...
  Koprak oka