banner

Neýlon 6 termiki ýüplük

Gysga düşündiriş:

Çig malyň aýratynlyklaryny sazlamak bilen, Naýlon 6 termiki ýüplügiň aşaky eriş nokady bar.Belli bir temperaturada gyzdyrylanda, ýumşak suwda ýumşar we ereýär, sowadylandan soň gaty gaty bejerilýär, şonuň üçin Nylon 6 termal ýüplügi beýleki süýümli çig mal bilen oňat täsir edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon 6 termiki ýüplügiň aýratynlyklary

Hatda beýleki ýüplükler bilen garylan bolsa, boýag işine täsir etmeýär.Şeýle hem, reňkleýiş tizligi sinhronlaşdyrylýar.
Softumşak, ýokary güýç, ýuwulýan we gaty we tekiz.
Baglanyşyk, deşige garşy, könelişme we ýaýramazlyk sazlaýar;
Amal akymyny gowşadýar we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.

Grafeniň aýratynlyklary saklananda, ýüplügiň boýagyny gowulandyrmak üçin ýüplügiň üstündäki ýagtylyk şöhlelendiriş täsiri üýtgedilýär.
• Birnäçe funksiýa: bakteriýalara garşy, ultramelewşe garşy, uzak infragyzyl, anti-statik, sirke kislotasynyň ysyny ýok edýän, negatiw ion, çydamly öndürijilikli gün ýylylygy saklaýan;
• Arassa grafen ýüplüginiň çal reňki açyk çal we ak reňk bermek üçin üýtgedilýär we şeýlelik bilen boýag aýratynlyklaryny ýokarlandyrýar.

thermal-yarn

  • Öňki:
  • Indiki: